share


 

papa

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Με την παρούσα επιστολή-απάντηση προς τον υφυπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων κ. Γιάννη Πανάρετο, ο οποίος έθεσε το θέμα της    αποτελεσματικότητας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής όπως αυτό εφαρμόζεται στο σχολείο, ο Βασίλης Αλεξίου τοποθετείται ειδικά  για το ρόλο της σχολικής φυσικής αγωγής στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

«Πόσοι από τους γυμναστές που είναι διορισμένοι, γυμνάζουν, κάνουν γυμναστική σε παιδιά;» διερωτήθηκε ο υφ. Παιδείας Γιάννης Πανάρετος , μιλώντας στη Βουλή και συμπλήρωσε: «Εγώ πιστεύω ότι αν όλοι οι γυμναστές που είναι διορισμένοι γύμναζαν, θα ήμασταν ο καλύτερα γυμνασμένος λαός. Δεν είναι αυτή η εικόνα που υπάρχει γενικότερα νομίζω». Λαμβάνοντας ως αφορμή την παραπάνω θέση, εκφρασμένη από τον υφυπουργό Παιδείας κ. Γιάννη Πανάρετο στη συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων την Τρίτη 4 Μαΐου, θα ήθελα να μου επιτραπεί να διατυπώσω κάποιες θέσεις-απόψεις πάνω στην έννοια και τους στόχους της σχολικής φυσικής αγωγής.

Η εκπαιδευτική κοινότητα αποτελεί ένα ενιαίο και αδιάρρηκτο σύνολο που συνδέει άτομα διαφορετικών ηλικιών, εκπαιδευτικών βαθμίδων, ειδικοτήτων, νοοτροπιών με κύριο στόχο την ένταξη των μαθητών στο λεγόμενο Ανοιχτό Σχολείο, μία συνιστώσα της κοινωνίας. Μέσα από ένα δίκτυο συνεργασίας  και επικοινωνίας ανάμεσα  σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς αναπτύσσεται ο κοινωνικός ρόλος των νέων με απώτερο σκοπό τη δημιουργία υπεύθυνων και ενεργών πολιτών του αύριο.

Βασική πτυχή/ έκφανση της σχολικής εκπαίδευσης αποτελεί αναμφισβήτητα ο αθλητισμός, πρωτίστως ως κλασικό ιδεώδες και κατόπιν ως μία εφαρμογή στην πράξη της Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής. Το ίδιο το σχολείο ως έκφραση και πραγμάτωση εκπαιδευτικής αγωγής, με σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, αναλαμβάνει να διαπλάσει εκτός από  πολίτες ευαισθητοποιημένους, σκεπτόμενους, πολίτες υγιείς όχι μόνο πνευματικά και ψυχικά αλλά κυρίως σωματικά. Οι αθλητικές δραστηριότητες -ως αθλητικό, πολιτιστικό και κοινωνικό γεγονός, αποτελούν την πιο γνήσια έκφραση και μετάδοση του ολυμπιακού πνεύματος, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις συλλογικής συμμετοχής και δράσης.

Δεν πρόκειται, λοιπόν, για μία τυπική, ξεκομμένη διαδικασία ή για μία λειτουργία ανεξάρτητη από την εκπαιδευτική κοινότητα, σύμφωνα με τις προθέσεις της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας αρκεί να σκεφτούμε τον εξέχοντα ρόλο της σχολικής φυσικής αγωγής στην κοινωνικοποίηση αλλά και την πολιτική κοινωνικοποίηση των νέων. Πολύ δε περισσότερο, να γίνει κατανοητό ότι δεν πρόκειται για μία πολυτέλεια αλλά για μία θεμελιώδη ανάγκη της εκπαιδευτικού συστήματος.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΠΘ, λαμβάνοντας υπόψη του τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο του σχολικού αθλητισμού και από τονΟκτώβριο του 2003 κατέθεσε πρόταση υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση δράσεων του προγράμματος ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Στην Ελλάδα, η Ολυμπιακή παιδεία εισήχθη στα σχολεία το έτος 1998, μετά από εισήγηση του Διεθνούς Ιδρύματος Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η πιλοτική εφαρμογή ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1999 με το συντονισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στα πλαίσια του έργου ΣΕΠΠΕ (Σχολείων Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης) και επεκτάθηκε το 2000 σε 400 σχολεία με το συντονισμό της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ και σταδιακά μέχρι το σχολικό έτος 2002-2003 ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός, με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα των ιδιωτικών σχολείων και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού. Η καθολική εφαρμογή του σε εθνική κλίμακα αποτέλεσε καινοτομία, τόσο για την ελληνική όσο και για τη διεθνή πραγματικότητα.

Η Ολυμπιακή Παιδεία, αποτελεί ίσως, το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα - χωρίς να είναι το μοναδικό- , ένα προ-στάδιο της εμπέδωσης του ολυμπιακού πνεύματος ως ζωντανή εθνική κληρονομιά με την αξιοποίηση στο έπακρο των δυνατοτήτων του έμψυχου δυναμικού, των καθηγητών της Φυσικής Αγωγής. Ωστόσο, η επιτυχής εκπόνηση κάθε προγράμματος σχετίζεται, με το ρόλο των έμψυχων συντελεστών (εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές), αλλά ταυτόχρονα και των μη έμψυχων παραγόντων.

Ως γνωστό το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Γυμνάσιο, διδάσκεται στην Α και Β τάξη από τρεις ώρες και στη Γ τάξη 2 ώρες την εβδομάδα. Στα Λύκεια, στην Α τάξη διδάσκεται 2 ώρες το πρώτο τετράμηνο και μία ώρα το δεύτερο τετράμηνο. Στη Β τάξη δύο ώρες την εβδομάδα και στη Γ τάξη από μία ώρα την εβδομάδα. Στα ΤΕΕ, στην Α και Β τάξη από μία ώρα στον Α κύκλο. Τα στοιχεία αυτά μερικώς ανταποκρίνονται στα δεδομένα της διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πάγια θέση των άμεσα εμπλεκομένων στη σχολική φυσική αγωγή αποτελεί η θεσμοθέτηση της τρίτης ώρας για το μάθημα της φυσικής αγωγής, καθολικά στις εκπαιδευτικές βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .

Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη δυσανάλογη κατανομή των διαθέσιμων ωρών στο μάθημα της φυσικής αγωγής επιτρέπουν/δίνουν περιθώρια αυτοβελτίωσης στους καθηγητές της Φυσικής αγωγής, όταν το ίδιο το μάθημα υποβαθμίζεται από το επίσημο πρόγραμμα διδασκαλίας?

  • Παρακολουθούνται τα παιδιά μέσω ενός ατομικού φακέλου αξιολόγησης -αντίστοιχο με τον έλεγχο της σχολικής επίδοσης-, ώστε με επιστημονικό τρόπο και μέθοδο να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται επιτυχώς πιθανά προβλήματα υγείας? (να μην ξεχνάμε τις θλιβερές «πρωτιές» στη παιδική παχυσαρκία στις χώρες της Ευρωπαϊκής ζώνης.
  • Εδώ, τι θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε σχετικά με την ανυπαρξία χορήγησης αθλητικού υλικού στις σχολικές μονάδες για την ορθολογική διδασκαλία του μαθήματος?
  • την υλικοτεχνική υποδομή των «εκσυγχρονισμένων» σχολικών εγκαταστάσεων!!!
  • την έλλειψη κλειστών χώρων άθλησης…

και τελικά τη σταθερή υποβάθμιση του σχολικού αθλητισμού?

Σε ποιο βαθμό επιτρέπεται στους καθηγητές της Φυσικής αγωγής να διατυπώνουν άποψη, έστω και επικουρικά, στα πρωτεύοντα αυτά ζητήματα ?

Με αυτή τη λογική, το πνεύμα του αθλητισμού, που επιβάλλει από τη φύση του την αντικειμενική προσέγγιση όλων των εμπλεκόμενων στα πλαίσια της άμιλλας, χωρίς καμία διάκριση, επιβεβαιώνεται ή διαψεύδεται ? Και πώς θα κατορθώσουμε να πείσουμε τους τελικούς αποδέκτες, τους μαθητές, για τις αγαθές μας προθέσεις και προχωρώντας ακόμα παραπέρα να τους εμπνεύσουμε, ώστε να προσλαμβάνουν τη επιθυμία για διάκριση μέσω του σχολικού αθλητισμού ως τη μέγιστη απόδειξη μιας αυτόνομης και ολοκληρωμένης προσωπικότητας ?

Θεωρώ καθήκον μου να τονίσω πως εμείς οι εκπαιδευτικοί της Φυσικής Αγωγής απορρίπτοντας απαξιωτικές κρίσεις , ιδιότυπες μορφές «εκπαιδευτικού» ρατσισμού και υπεραπλουστευμένες μεθόδους αμφισβήτησης, είμαστε πάντα ανοικτοί σε κάθε γόνιμη κριτική στην πορεία προς το σχολείο του μέλλοντος.

Ο ορίζοντας των προσδοκιών ας αποτελέσει κοινό τόπο για όλους μας.

Με εκτίμηση,
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α.
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Στατιστικά

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ UEFA B΄

1. Αίτηση2. Πιστοποιητικό γέννησης3. Βεβαίωση Ε.Π.Ο. ή Ε.Π. Σωματείων ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής4. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών6. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν...
Περισσότερα...
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ UEFA Α΄

1. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Λυκείου τουλάχιστον2. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας-αρτιμέλειας (από παθολόγο και ορθοπεδικό)3. Δίπλωμα προπονητή UEFA Β΄ ή δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας παλαιό (επικυρωμένο αντίγραφο) 4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ότι διετέλεσε για έναν...
Περισσότερα...
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ UEFA Pro

1. Αίτηση ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΟ ή με φαξ στο 210-9359666. 2. Επικυρωμένη φωτοτυπία διπλώματος προπονητή ΕΠΟ ή άλλης ευρωπαϊκής ομοσπονδίας κατηγορίας UEFA Α΄ ή παλαιό δίπλωμα Α΄ κατηγορίας από σχολές που συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η ΕΠΟ.3....
Περισσότερα...
ΣΧΟΛΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Tο ΔΣ της ΕΠΟ αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία σχολής προπονητών για αναθεώρηση και εξομοίωση των αδειών άσκησης επαγγέλματος προπονητών ποδοσφαίρου των καθηγητών φυσικής αγωγής, με την κατηγορία διπλώματος που ενέκρινε η αρμόδια επιτροπή της UEFA. Προϋποθέσεις...
Περισσότερα...

Emilio Ferrera for me

Copyright © 2012 Βασίλης Σ. Αλεξίου
Σχεδίαση - Φιλοξενία isites.gr